Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Elke euro die de EU aan de machthebbers geeft, zal politiek verduisterd worden

Gestart door Pieszyce, 6 januari 2023, 13:23

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce

Elke euro die de EU aan de machthebbers geeft, zal politiek verduisterd worden
14. Aug 2021 at 13:32[size=32]Elke euro die de EU aan de machthebbers geeft, zal politiek verduisterd worden[/size]

1 aug. 2021

Laten we ons geen illusies maken. Het proces van vernietiging van het Poolse rechtssysteem zal niet eindigen - het zal hoogstens verpoppen, om het werk dat bijna 6 jaar geleden
 in een andere vorm is begonnen, af te ronden - schrijft de Conferentie van Poolse ambassadeurs.

In de standpuntnota van de Poolse ambassadeursconferentie van 12 juli 2021. "Het lidmaatschap van Polen van de Europese Unie staat op het spel", benadrukten wij wat een vergissing
 het is om het escalerende conflict tussen de regering PiS en de Europese Unie te beperken tot een "juridisch geschil". Het gaat hier om fundamentele kwesties - het democratische of
autoritaire politieke systeem van Polen en het al dan niet blijven behoren tot de Europese Unie. Het is moeilijk om niet te geloven dat Jarosław Kaczyński in zijn betrekkingen met de
belangrijkste partners van Polen - de Europese Unie en de Verenigde Staten - bewust een tactiek van de verschroeide aarde heeft gevolgd, waarbij hij de weg van de minste terugkeer
heeft gekozen, met als doel om koste wat kost aan de macht te blijven, ten koste van het feit dat hij Polen uit de Europese Unie zal leiden en de veiligheid van Polen in de internationale
omgeving radicaal zal verzwakken.

De ineenstorting van de rechtsstaat in Polen heeft desastreuze gevolgen voor de betrekkingen met onze bondgenoten. Het symbool van deze ineenstorting van de positie van Polen en
de totale degeneratie van het zogenaamde buitenlandse beleid van de Wet en Rechtvaardigheid partij is het weglaten van Polen door Duitsland en de Verenigde Staten bij het maken
van fundamentele afspraken over Nord Stream 2 en het afzeggen door bondskanselier Angela Merkel van de bijeenkomst van de twee regeringen ter gelegenheid van de dertigste
verjaardag van de ondertekening van het verdrag van goed nabuurschap (om voorbeelden uit de afgelopen weken te noemen).

De huidige situatie brengt ons tot drie fundamentele vaststellingen.

Afschaffing van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof is het topje van de ijsberg
 
Ten eerste kan de kern van het probleem niet worden herleid tot de opheffing van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof. Dit is slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg.
 In wezen gaat het om de rol van de nieuwe Nationale Raad voor de Rechterlijke Macht (neo-KRS). In het standpunt van de Europese Commissie over deze kwestie van 14 juli van dit
 jaar wordt verwezen naar de noodzaak van volledige tenuitvoerlegging van de arresten van het Hof van Justitie, met inbegrip van alle voorlopige maatregelen (om de onafhankelijkheid
 van de rechterlijke macht in Polen te waarborgen) en in het algemeen naar de verplichting om de EU-wetgeving na te leven. Op grond van de opgedane ervaring is uiterste voorzichtigheid
 geboden bij het aanvaarden van kennelijke concessies van functionarissen van PiS in de zaak van de tuchtkamer. We hebben te maken met manipulators die de 'publieke' media tot hun
beschikking hebben. Deze schijnacties zijn bedoeld om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de Europese Unie en het verhaal over haar anti-Poolse bedoelingen en acties kracht
 bij te zetten. Vanaf hier is het slechts één stap naar POLexit.

Ook blijkt uit de laatste drie arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) duidelijk dat niet alleen de tuchtkamer van het Hooggerechtshof een probleem vormt.
 In hun licht is de fundamentele kwestie het recht op een onafhankelijke rechterlijke instantie, met name in de context van de rol van de nieuwe Nationale Raad voor de Magistratuur in
de procedure voor de benoeming van rechters. Volgens het EHRM voldoet de Poolse wettelijke regeling in dit opzicht niet aan de vereisten van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens. In feite stelt het EHRM (net als het HvJEU) niet alleen vast dat Polen zijn internationale juridische verplichtingen heeft geschonden, maar beschermt het indirect
 burgers tegen duidelijke schendingen van het Poolse recht, waaronder de Poolse grondwet.

Mislukking van de tactiek van de "politieke dialoog

Ten tweede – heeft de houding van de Europese Commissie tot dusverre het falen aangetoond van de verzoeningstactiek - "politieke dialoog" met een staat die de rechtsstaat op grove
 en systematische wijze schendt. Deze aanpak heeft de machthebbers in Hongarije en Polen de afgelopen jaren alleen maar aangemoedigd en de weg vrijgemaakt voor een beleid van
onwettige voldongen feiten. De uitstekende verslagen en aanbevelingen van de Europese Commissie uit de periode van de "politieke dialoog" lezen nu als de autopsierapporten van een
 dode democratische staat. Voor de ogen van de EU-instellingen werden in twee EU-lidstaten, Hongarije en Polen, autoritaire regimes gevestigd. Vandaag de dag verwachten de burgers van
 de Europese Unie, die zwaar op de proef wordt gesteld door pandemieën en andere bedreigingen, dat Brussel standvastig, vastberaden en uiteindelijk doeltreffend optreedt, ook als het
gaat om het tegengaan van de autoritaire neigingen van sommige van haar leden.

Elke euro die de EU aan de machthebbers geeft, zal politiek worden verduisterd.

Ten derde is het, gezien de ervaringen uit het verleden met de machthebbers in Hongarije en Polen, duidelijk dat elke euro die de Europese Unie aan de machthebbers geeft, politiek zal
worden verduisterd en in een verkiezingsfonds zal worden gestoken. De EU-instellingen moeten zich ervan bewust zijn dat EU-fondsen worden gebruikt om de toegang tot informatie voor
Polen en Hongaren te blokkeren, en om vrijheid en het recht om anders te denken dan de autoriteiten willen, te ontzeggen. De overdracht van EU-middelen naar deze landen moet aan
sociale controle worden onderworpen. Een zo groot mogelijk deel van deze middelen moet niet naar de partijdige regeringsstructuren van de niet-gouvernementele staten gaan, maar
 rechtstreeks naar de begunstigden, met name de plaatselijke autoriteiten, de economische entiteiten en de niet-gouvernementele organisaties. Het is belangrijk dat dit proces een
 heroriëntering van de EU-middelen is, en niet een onttrekking ervan. Het politieke verhaal van de machthebbers in Polen heeft mogelijke financiële sancties en de bevriezing van EU-
middelen lange tijd voorgesteld als anti-Poolse EU-maatregelen. Dit zal worden gebruikt als rechtvaardiging om Polen uit de Europese Unie te halen.

Laten we ons geen illusies maken

Op 21 juli 1983, na anderhalf jaar van schandelijke activiteiten, werd de door de Poolse samenleving gehate Militaire Raad voor Nationale Redding (WRON) ontbonden. In de praktijk
betekende dit moment geen versoepeling van het regime. De vervolging van de oppositie, onafhankelijke journalisten en gewone maar opstandige burgers ging door. Ook nu de voorzitter
 van de Wet en Rechtvaardigheid partij de liquidatie van de Tuchtkamer aankondigt, mogen wij ons geen illusies maken. Het proces van de vernietiging van de Poolse rechterlijke macht
zal niet ophouden - het zal hoogstens een transformatie ondergaan om het werk dat bijna zes jaar geleden is begonnen in een andere vorm af te maken. De zogenaamde hervorming van
 de rechterlijke macht zal, net als het SARS-CoV-2 virus, de onafhankelijkheid van rechters, officieren van justitie en advocaten aanvallen en vernietigen om twee doelstellingen te bereiken:
 de volledige onderwerping van de rechterlijke macht aan de autoriteiten en straffeloosheid voor "de zijnen".

De vastberadener houding van de Europese Commissie en de resolute reactie van de Verenigde Staten op de aantasting van de mediavrijheid in Polen stellen ons in staat licht te zien aan
het einde van de tunnel. Om Winston Churchills beroemde uitspraak na de zegevierende slag bij El Alamein te parafraseren: dit is niet het einde van de Pisowski rechtsstaat, maar misschien
wel het begin van haar einde.
 
De Conferentie van Ambassadeurs van de Republiek Polen  (Ambasadorowie.org) is een groep van voormalige vertegenwoordigers van de Republiek Polen die tot doel heeft het
 buitenlands beleid te analyseren, opkomende bedreigingen voor Polen te identificeren en aanbevelingen te doen. Wij willen een brede publieke opinie bereiken. Wij zijn verenigd door ons
 gemeenschappelijk werk en onze gemeenschappelijke ervaring bij de vormgeving van de positie van Polen als een modern Europees land, een belangrijk lid van de transatlantische
gemeenschap. Wij zijn ervan overtuigd dat het buitenlands beleid de belangen van Polen moet behartigen, niet die van de regerende partij.

Titel en ondertitels zijn van de redactie.


Eerdere brieven van de Conferentie van ambassadeurs van de Republiek Polen

Bron:  wyborcza.pl        jezyk po Polsku