Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

KGB-majoor Oleg Zakirov, geboren in 1952

Gestart door Pieszyce, 3 mei 2024, 23:29

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Bad Bat     @LeeonBadBat

Major KGB Oleg Zakirow, rocznik 1952. Pracował w Smoleńsku, w miejscowym oddziale KGB, tam dowiedział się o zbiorowych mogiłach na których stały dacze, a ich mieszkańcy uprawiali warzywa.

Na własną rękę rozpoczął śledztwo, dotarł do pięciu uczestników mordu katyńsiego, przesłuchał ich, spisał ich zaznania i wymógł ich podpisanie. Wyniki swojego śledztwa przekazał Polakom.

To między innymi dzięki opisowi miejsc i zdarzeń sporządzonych przez Olega, Andrzej Wajda mógł w filmie "Katyń" tak realistycznie przedstawić to co działo się w piwnicy smoleńskiego NKWD i w pobliskim lesie.

Gdy informacja o jego "zdradzie" dotarła do przełożonych został wydalony z partii i wyrzucony z KGB, jego żonie Galinie zmniejszono rentę, a córce Larisie uniemożliwiono zdawanie na studia medyczne. Brak środków do życia zmusił Galinę i Larysę do wyjazdu do Polski, gdzie liczyły na pomoc państwa. Zawiodły się. Galina pracowała jako sprzątaczka, Larysa uczęszczała na kursy przygotowujące do egzaminu na studia.

Oblała egzamin z chemii, bowiem egzaminatorka stwierdziła, że nie będą sowiety panoszyć się w Polsce. To uniemożliwiło jej zdawanie na wymarzoną medycynę. Zamiast tego zdała na psychologię. Oleg w Rosji też nie miał lekko. Nie miał pracy, były na niego organizowane zamachy, był szykanowany i inwigilowany. W 1997 przyjechał do Polski, do Łodzi - gdzie były jego żona i córka.

Zwrócił się z prośbą do Aleksandra Kwaśniewskiego o udzielenie mu azylu i nadanie obywatelstwa polskiego. Jego prośba pozostała bez odpowiedzi. Klimat polityczny był wtedy taki, że jako Rosjanin miał marne szanse na normalną pracę, ani on ani jego kobiety nie mieli stałego prawa pobytu w Polsce. Rodzina nie miała mieszkania ani stałych dochodów, doszło do tego, że Oleg zaczął żebrać na ulicy Piotrkowskiej, wieczorami chodził na targowisko i z pojemników wybierał warzywa i owoce wyrzucone przez kupców.

Dopiero po interwencji dziennikarzy Gazety Wyborczej, Aleksander Kwaśniewski nadał mu polskie obywatelstwo, a były ambasador w ZSRR Stanisław Ciosek załatwił mu małe mieszkanie i rentę w wysokości 1500 złotych. Skontaktowali go z Januszem Kurtyką, który chciał go zatrudnić w IPN, ale nic z tego nie wyszło bo do Warszawy Zakirowowie nie mogli się przenieść (brak mieszkania) a łódzki IPN, nie odpowiedział na prośbę Olega o pracę. Pomocy szukał też wśród Rodzin Katyńskich, ale unikano go i spławiano.

Zarzucali mu przeszłość w KGB i podejrzewali, że jest rosyjskim agentem. Od kapelana Rodzin Katyńskich dostał różaniec, z którym się nigdy nie rozstawał. Zmarł w 2017, przyczyną śmierci były wrzody żołądka, zły stan psychiczny, wycieńczenie. Ojczyzna Olega, Rosja wydała na niego wyrok za "zdradę", przybrana ojczyzna, Polska - za jego poświęcenie, odwagę i heroizm zostawiła go samego.

Zdradzono go, upodlono i zapomniano. Oleg był abstynentem nie pił alkoholu, ale ja dzisiaj wieczorem wysiorbię duży stakan samogona w intencji Olega. Wierzę, że (jeśli jest gdzieś, skąd na nas patrzy) nie obrazi się o to.


KGB-majoor Oleg Zakirov, geboren in 1952, werkte in Smoleńsk, bij de plaatselijke KGB-afdeling, waar hij ontdekte dat er massagraven waren waar de bewoners groenten verbouwden.

Hij begon op eigen houtje een onderzoek, bereikte vijf deelnemers aan het bloedbad van Katyń, ondervroeg hen, schreef hun bekentenissen op en liet ze ondertekenen. Hij gaf de resultaten van zijn onderzoek door aan de Polen.

Het was onder andere dankzij Oleg's beschrijving van plaatsen en gebeurtenissen dat Andrzej Wajda in de film Katyn zo realistisch kon weergeven wat er gebeurde in de kelder van de Smolensk NKVD en in het nabijgelegen bos.

Toen de informatie over zijn 'verraad' zijn superieuren bereikte, werd hij uit de partij gezet en uit de KGB gegooid, het pensioen van zijn vrouw Galina werd verlaagd en zijn dochter Larisa werd verhinderd om naar de medische faculteit te gaan. Gebrek aan middelen van bestaan dwong Galina en Larisa om naar Polen te vertrekken, waar ze hoopten op hulp van de staat. Ze werden teleurgesteld. Galina werkte als schoonmaakster, Larisa volgde cursussen om zich voor te bereiden op het universiteitsexamen.

Ze zakte voor haar examen scheikunde omdat de examinator zei dat de Sovjets niet zouden mogen regeren in Polen. Hierdoor kon ze haar droomstudie geneeskunde niet volgen. In plaats daarvan slaagde ze om psychologie te studeren. Oleg had het ook niet gemakkelijk in Rusland. Hij had geen werk, er werden aanslagen tegen hem gepleegd, hij werd lastiggevallen en in de gaten gehouden. In 1997 kwam hij naar Polen, naar Łódź - waar zijn vrouw en dochter waren.

Hij vroeg Aleksander Kwasniewski om hem asiel en het Poolse staatsburgerschap te verlenen. Zijn verzoek bleef onbeantwoord. Het politieke klimaat in die tijd was zodanig dat hij als Rus weinig kans had op een normale baan, noch hij noch zijn vrouwen hadden een permanent verblijfsrecht in Polen. Het gezin had noch een flat, noch een regelmatig inkomen en het kwam zover dat Oleg begon te bedelen in de Piotrkowska Straat, 's avonds naar de markt ging en groente en fruit dat door de handelaren in de vuilnisbakken werd gegooid, opraapte.

Pas nadat journalisten van Gazeta Wyborcza tussenbeide kwamen, verleende Aleksander Kwasniewski hem het Poolse staatsburgerschap en regelde de voormalige ambassadeur in de USSR, Stanisław Ciosek, dat hij een kleine flat en een pensioen van 1.500 zloty kreeg. Ze brachten hem in contact met Janusz Kurtyka, die hem in dienst wilde nemen bij het Instituut voor Nationale Herdenking (IPN), maar daar kwam niets van terecht omdat de Zakirovs niet naar Warschau konden verhuizen (geen flat) en het IPN in Łódź niet reageerde op Oleg's verzoek om een baan. Hij zocht ook hulp bij de Katyń Families, maar hij werd gemeden en genegeerd.

Ze beschuldigden hem ervan een verleden bij de KGB te hebben en verdachten hem ervan een Russische agent te zijn. Hij kreeg een rozenkrans van de aalmoezenier van de Katyń Families, die hij nooit heeft afgestaan. Hij stierf in 2017, met als doodsoorzaak maagzweren, een slechte geestelijke toestand en uitputting. Oleg's thuisland Rusland veroordeelde hem voor 'verraad', zijn geadopteerde thuisland Polen - voor zijn opoffering, moed en heldendom liet hem alleen.

Hij werd verraden, vernederd en vergeten. Oleg was geheelonthouder en dronk geen alcohol, maar ik ga vanavond een grote stakan samogon drinken in Oleg's intentie. Ik geloof (als hij ergens is van waar hij naar ons kijkt) dat hij er niet door beledigd zal zijn.KGB-majoor Oleg Zakirov

Pieszyce


Jarema Wiśniowiecki   @JudaszIskariot3

Zawsze jak wracam do jego historii to jest mi po prostu wstyd że mój kraj potraktował tego człowieka jak nic nie wartego śmiecia. Spoczywaj w pokoju!
 
Elke keer als ik op zijn verhaal terugkom, schaam ik me gewoon dat mijn land deze man als waardeloos afval heeft behandeld. Rust in vrede!