Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Aankondiging Min. Sprawiedliwości – Min. van Justitie @MS_GOV_PL

Gestart door Pieszyce, 5 januari 2024, 02:25

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce
Aankondiging Min. Sprawiedliwości – Min. van Justitie   @MS_GOV_PL

W czwartek 4 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny uznał za niezbędne zakończenie delegacji do Prokuratury Krajowej prokuratorów prokuratur rejonowych oraz okręgowych (94 osób), jak również prokuratorów prokuratur rejonowych z prokuratur regionalnych (50 osób), z zachowaniem przewidzianych okresów wypowiedzenia. Pełny komunikat dostępny na stronie https://gov.pl/web/sprawiedliwosc/decyzja-ministra-sprawiedliwosci-prokuratora-generalnego-o-zakonczeniu-delegacji-prokuratorow-do-prokuratury-krajowej

Op donderdag 4 januari 2024 achtte de procureur-generaal het noodzakelijk om een einde te maken aan de delegatie van openbare aanklagers van de districts- en districtsparketten (94 personen), evenals van de officieren van justitie van de districtsparketten van de regionale parketten (50 personen) naar het Nationaal Parket. Openbaar Ministerie, met inachtneming van de voorgeschreven opzegtermijnen. De volledige verklaring is beschikbaar op de website

Pieszyce


Besluit van de minister van Justitie procureur-generaal tot beëindiging van de delegatie van officieren van justitie bij het Landelijk Parket

4 januari 2024

Op donderdag 4 januari 2024 heeft de procureur-generaal het noodzakelijk geacht om de detacheringen bij het landelijk parket van officieren van justitie van arrondissementsparketten en regionale parketten (94 personen) en van officieren van justitie van regionale parketten (50 personen) te beëindigen met inachtneming van de voorgeschreven opzegtermijnen.
 
 Bij het nemen van deze beslissing heeft de procureur-generaal rekening gehouden met de moeilijke personeelssituatie van de organisatorische eenheden van de twee eenheden op het laagste niveau (d.w.z. districtsparketten en regionale parketten) om de stabiliteit van hun personeel te waarborgen. Een belangrijk aspect van de beslissing was de zorg om te zorgen voor een snellere en efficiëntere procedure bij deze openbare aanklagers.Vanuit het perspectief van de burger betekent dit sneller en effectiever gedrag.

Delegatie is van nature tijdelijk. Dit betekent dat de gedelegeerd aanklager in dienst blijft bij de moederentiteit (een voltijdse betrekking bekleedt) en daar tegelijkertijd geen procedure voert. Deze werkzaamheden belasten andere medewerkers van de eenheden.

De instelling van delegatie wordt doorgaans in verband gebracht met de noodzaak om het goede functioneren van een hogere of gelijkwaardige eenheid te garanderen wanneer deze wordt getroffen door personeelstekorten die de goede uitvoering van taken verhinderen. Het kan ook het gebruik inhouden van bijzondere kennis en bevoegdheden van een openbare aanklager die nuttig zijn in een organisatorische eenheid van het parket of het ministerie van Justitie.

Het gebruik van delegatie moet verstandig en zorgvuldig zijn om de verantwoordelijkheden op alle organisatorische niveaus van het openbaar ministerie in evenwicht te brengen. Deze voorzichtigheid ontbrak, waardoor delegatie in strijd met de aard ervan werd gebruikt.

Met dit alles rekening houdend gaf procureur-generaal Adam Bodnar de nationale aanklager de opdracht om aanklagers van de districts- en districtsparketten te ontslaan van hun delegaties naar het nationale parket, en ook om gedelegeerde aanklagers van de districtsparketten te ontslaan van hun delegaties naar de regionale parketten. telkens met opzegtermijnen (één of drie maanden).

Aan dit besluit werd voorafgegaan door het verzamelen en analyseren van informatie over openbare aanklagers die taken uitvoerden bij het Nationaal Parket en de regionale parketten.

Volgens de gegevens van het Landelijk Parket waren op 18 december 2023 81 aanklagers van het Landelijk Parket in actieve dienst, terwijl 169 aanklagers van alle niveaus naar deze eenheid waren gedelegeerd.

Momenteel zijn 80 openbare aanklagers van de districtsparketten en 14 openbare aanklagers van de districtsparketten gedelegeerd naar verschillende eenheden van de eenheid op het hoogste niveau. Een dergelijke enorme omvang van delegaties, waarvan de meeste van onbepaalde aard zijn, heeft een negatieve invloed op de huidige werking van de districts- en districtsparketten, die verantwoordelijk zijn voor het voeren van 99% van de voorbereidende procedures (meer dan 1 miljoen onderzoeken en onderzoeken in 2022). De moeilijkste situatie doet zich zeker voor in de districtsparketten, die in veel eenheden werken met een personeelsbestand van wel 60 tot 70% van de openbare aanklagers. Deze stand van zaken vereist een systematische analyse van hun personeelssituatie en het ondernemen van verdere acties op het gebied van delegatie.

Het misbruik van delegatie, dat sinds 2016 aan de gang is, heeft geleid tot groeiende achterstanden bij het openbaar ministerie en een ongelijke last voor openbare aanklagers met voorbereidende procedures, en schendt bijgevolg het recht van burgers om zaken binnen een redelijke termijn te laten behandelen. Het gebruik van delegatie moet verstandig en zorgvuldig zijn om de verantwoordelijkheden op alle organisatorische niveaus van het openbaar ministerie in evenwicht te brengen.

Het besluit is het begin van een lang proces van implementatie van nieuwe normen voor het functioneren van het openbaar ministerie.

De aanleiding voor de geschetste stand van zaken is het huidige personeelsbeleid, waarbij op zo'n grote schaal wordt gedelegeerd naar hogere eenheden, officieren van justitie in arrondissementen en arrondissementsparketten.

In het besluit van de minister van Justitie – procureur-generaal wordt rekening gehouden met de toepasselijke opzegtermijnen, waardoor gedelegeerde aanklagers zowel hun huidige taken als levenszaken die verband houden met de delegatie kunnen afronden. Na het verstrijken van de opzegtermijnen zullen de uit de delegatie ontslagen aanklagers hun taken weer gaan uitoefenen in eenheden op een lager niveau, wat een versterking van deze eenheden zal betekenen. Het management van het Nationaal Openbaar Ministerie zal over een passende termijn beschikken om de taken die voorheen aan gedelegeerde aanklagers waren toegewezen, toe te vertrouwen aan de aanklagers van het Nationaal Openbaar Ministerie of aan de aanklagers van de regionale parketten die hun delegaties naar de eenheid op het hoogste niveau zullen voortzetten.

Het besluit van de procureur-generaal is tevens gericht op het beperken van onnodige en aanzienlijke uitgaven in de vorm van vergoedingen voor huisvestings- en reiskosten en de betaling van vergoedingen aan gedelegeerde aanklagers.

Bureau voor communicatie en promotie

Ministerie van Justitie

Bron:  gov.pl    język po Polsku