Polenforum.nl Polenforum.nl

Nieuws - links - informatie en forum over Polen

Sinds 7 januari 2004

 

Europese Commissie wil 7,5 miljard subsidie voor Hongarije tegenhouden om corrup

Gestart door Pieszyce, 18 september 2022, 13:00

Vorige topic - Volgende topic

Pieszyce


Europese Commissie wil 7,5 miljard subsidie voor Hongarije tegenhouden om corruptie

18 september 2022 10:49

De Europese Commissie wil 65 procent van het aantal EU-fondsen voor Hongarije opschorten. Dat komt neer op ruwweg 7,5 miljard euro, zegt Eurocommissaris
Johannes Hahn (Begroting). De maatregel is bedoeld om de Hongaarse premier Viktor Orbán te dwingen maatregelen te treffen tegen de corruptie en fraude
met EU-geld in het land.

Het is voor het eerst dat de Commissie naar een nieuw rechtsstaatsmechanisme grijpt, dat is gekoppeld aan de EU-begroting. Lidstaten van de Europese Unie
hebben drie maanden de tijd om over het voorstel te stemmen.

EU-lidstaten moeten hun goedkeuring uitspreken over het Commissievoorstel. Uiteindelijk is er een meerderheid van stemmen nodig. Het is dus niet mogelijk
dat er een enkel land voor de straf gaat liggen.

Volgens Hahn heeft de regering al beterschap beloofd. Als het land de beloftes omzet in nieuwe wetten en praktische maatregelen, kan de EU nog gerustgesteld
worden. "Ze moeten nu leveren", benadrukt de Oostenrijker.

De 7,5 miljard euro in kwestie komt neer op 5 procent van het geschatte bruto binnenlands product (bbp) van 2022 van het land.

Orbán kon eerdere financiële sancties ontlopen

Het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF vond tussen 2015 en 2019 bij bijna 4 procent van de Hongaarse uitgaven van EU-gelden onregel . . . . . . . .

Bron:  Lees hier verder . . . . . . . .

Pieszyce


Hongarije heeft zijn achterstand ingehaald
Dit is het eerste dergelijke geval in de geschiedenis van de EU


Gabriel Bielecki
17 september 2022 

Hongarije wordt al jaren beschuldigd van schending van de rechtsstaat en corruptie, dus het is tijd om het optreden van premier Viktor Orban onder de loep te nemen.
Zondagochtend begint een buitengewone vergadering van de Europese Commissie, waarin de commissarissen zullen besluiten of de EU-middelen voor Hongarije worden
 gekort, aldus de media. Volgens journaliste Dorota Bawolek is er zondag om 8.30 uur een buitengewone vergadering van de Europese Commissie belegd. Alles om het
 geval Hongarije en de ernstige schendingen van de rechtsstaat en de corruptie in het land aan te pakken.

Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van de Europese Unie dat een lidstaat wordt gekort op EU-middelen.

Hongarije staat al lange tijd onder censuur

De discussie over de rechtsstaat in Hongarije begon in april. Destijds heeft de EC een onderzoek ingesteld naar de zaak, en het ziet ernaar uit dat het nu tijd is om
de hele situatie zorgvuldig te onderzoeken. Bijgevolg zullen er misschien ook concrete maatregelen tegen Boedapest worden genomen.

Enkele maanden geleden werd in Brussel verklaard dat schendingen van de rechtsstaat en corruptie in Hongarije aan de orde van de dag waren. Uit een later onderzoek
bleek dat er ook in Hongarije problemen zijn met onnauwkeurig toezicht op en uitvoering van EU-fondsen. Met het oog hierop kon de EU het zich niet veroorloven
de situatie te bagatelliseren.

Daar komt nog bij dat drie hoogleraren rechten tijdens een bijeenkomst in het Europees Parlement in april de stelling naar voren brachten dat het juist was om 100% van
de aan Hongarije toegekende EU-middelen op te schorten.

Hoe zit het met het EU-fonds voor Hongarije?

De acties van Orban en zijn naaste medewerkers zijn regelmatig omstreden, merkt het persbureau Bloomberg op, en meldt dat de Hongaarse regering een maand de tijd
krijgt om veranderingen door te voeren om haar huidige mogelijkheid om te profiteren van de EU-begroting niet te verliezen.

- De Commissie is van plan de EU-leiders voor te stellen Orban tijd te geven om zijn beloften om de corruptie een halt toe te roepen, na te komen, aldus Bloomberg.

Als de commissarissen zondag een gezamenlijke beoordeling van de hele zaak formaliseren, zal binnen drie maanden een definitief besluit van de EU worden genomen.
De verlaging van de financiering voor Hongarije is daarentegen alleen mogelijk als een meerderheid van de lidstaten ermee instemt.

Bron:  wiadomosci.wp.pl przez Gabriel Bielecki    język po Polsku

Pieszyce

Het eerste besluit van deze aard in de geschiedenis van de EU
EC wil maatregelen voor Hongarije opschorten


18 september 2022

De Europese Commissie beveelt de opschorting aan van 65% van de EU-middelen, of ongeveer 7,5 miljard euro, die aan Hongarije zijn toegewezen uit bezorgdheid
over corruptie en de rechtsstaat, waarbij voor het eerst gebruik wordt gemaakt van het voorwaardelijkheidsmechanisme dat EU-subsidies koppelt aan de eerbiediging
van de rechtsstaat.

 • Dit is het eerste geval onder het voorwaardelijk mechanisme
 • Het betreft inbreuken op de rechtsstaat, die het gebruik en het beheer van EU-middelen in gevaar
  brengen.
 • Deze zaak begon toen de Commissie Hongarije in april van dit jaar in kennis stelde van haar
  bezorgdheid over inbreuken op de rechtsstaat
 • De Raad heeft nu een maand de tijd om te besluiten of hij deze maatregelen met gekwalificeerde
  meerderheid van stemmen aanneemt.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd.
 • Laten we niet vergeten dat Polen ook wordt beschuldigd van het schenden van de rechtsstaat, wat
  betekent dat ons land de volgende kan zijn voor een soortgelijk besluit van de EC.
 • De EC zal geen motie lanceren om de middelen voor Polen af te snijden, zoals zij deed in Hongarije,
  stelt EU journaliste Dorota Bawolek in haar post echter gerust.

- Dit is het eerste geval in het kader van het voorwaardelijk mechanisme dat, zoals u weet, in januari 2021 in werking is getreden en bedoeld is om de financiële belangen
van de Unie te beschermen. Het betreft schendingen van de rechtsstaat die het gebruik en beheer van EU-middelen in gevaar brengen, zo meldden EG-functionarissen.

- De vergadering was toegespitst op onze aanbevelingen betreffende (...), onder meer, de rechtsstaat. De aanbevelingen zullen dinsdagmiddag in detail door de commissie
worden gepresenteerd, zo voegden zij eraan toe.

- Deze kwestie begon toen de Commissie Hongarije in april van dit jaar in kennis stelde van onze bezorgdheid over schendingen van de rechtsstaat, waardoor - en dit is
belangrijk - een risico voor de EU-begroting ontstond, zo vernemen wij.

De Europese Commissie is van plan de EU-middelen voor Hongarije te verlagen uit bezorgdheid over de rechtsstaat - maar zet wel de deur open voor een compromis,
meldde POLITICO.eu eerder.

De Europese Raad, bestaande uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, heeft nu een maand de tijd om te beslissen of dergelijke maatregelen met
gekwalificeerde meerderheid worden aangenomen. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd. Intussen zal
de Commissie de situatie volgen en de Raad op de hoogte brengen van alle relevante elementen die haar huidige beoordeling kunnen beïnvloeden. Hongarije heeft
toegezegd de Commissie uiterlijk 19 november volledig te informeren over de verwezenlijking van de uitvoeringsmijlpalen.

Het huidige besluit van de EC mag niet worden verward met de KPO-financiering, die noch Polen noch Hongarije ontvangen. De KPO moest worden gefinancierd uit een
extra pot geld die de Unie tijdens de pandemie had vrijgemaakt. Het achterhouden ervan houdt ook verband met de rechtsstaat, maar vereiste niet dat Brussel een
speciaal conditionaliteitsmechanisme toepaste. Dit mechanisme houdt verband met de reguliere, meerjarige EU-begroting, en het is de uitbetaling van geld uit deze
begroting die momenteel voor Hongarije in het geding is. Polen ontvangt geen KPO-geld, maar er loopt voorlopig geen procedure tegen ons om betalingen uit de
hoofdbegroting van de EU in te houden.

"De EC zal niet met een voorstel komen om naar het voorbeeld van Hongarije de middelen voor Polen stop te zetten. Hahn: "hoewel er een probleem is met de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen, zijn er onvoldoende verbanden/bewijzen dat dit gevolgen heeft voor de EU-begroting; wij proberen het probleem
van het gebrek aan onafhankelijkheid van de rechterlijke macht met andere instrumenten op te lossen". - leest Dorota Bawolek's inzending.

Zorgen over de rechtsstaat en corruptie

Sinds hij meer dan twaalf jaar geleden aan de macht kwam, is de Hongaarse premier Viktor Orban geconfronteerd met kritiek van burgerrechtengroeperingen en
internationale instellingen wegens het ondermijnen van democratische normen.

Een punt van zorg voor de EU is corruptie, met name het misbruik van overheidsmiddelen om degenen die dicht bij de regerende Fidesz-partij staan te verrijken. Brussel ligt
al lang in de clinch met Boedapest over deze kwestie en in april heeft de EC voor het eerst een mechanisme in werking gesteld waardoor het land miljarden zou kunnen
verliezen.

De Europese Commissie zou alle EU-fondsen voor Hongarije moeten opschorten, betoogden sommige leden van het Europees Parlement in juli, waarbij ze zich beriepen op
een juridische analyse. Volgens hen zijn de schendingen van de rechtsstaat door Hongarije "zo fundamenteel dat zij een totaal falen van het systeem van begrotingsuitvoering
en -controle in een lidstaat" van de Europese Unie vormen.

Rechtsstaat in Hongarije. "De Commissie is niet tegen haar taak opgewassen".

In april is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de rechtsstaat in Hongarije. Het werd gelanceerd na intense druk van het Europees Parlement.

- De grootste onbekende is hoeveel geld de commissie zal voorstellen te bevriezen, zei de Duitse politicus Daniel Freund van de Groenen.

Het Finse centrumrechtse parlementslid Petri Sarvamaa zei daarentegen dat 100 procent van de EU-middelen naar Hongarije moet gaan. Hij was ook gefrustreerd over de
houding van Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen voor het "vertragen van het onderzoek". - Achteraf gezien was de Commissie niet op haar taak berekend,
voegde hij eraan toe.

"Vervuild water stroomt door loden leidingen".

In totaal vier parlementsleden legden hun verklaringen af bij de presentatie van een juridische studie van 36 bladzijden over de zaak. De studie, die werd uitgevoerd door
drie hoogleraren rechten, stelde dat de Commissie 100% van de EU-financiering voor Hongarije zou moeten opschorten.

Het verklaarde dat de schendingen van de rechtsstaat door Hongarije "zo fundamenteel zijn dat zij een volledig falen van het systeem voor de uitvoering van en het toezicht
op de begroting in de lidstaat vormen".

Daarin wordt onder meer opgemerkt dat de geschiedenis van Hongarije op het gebied van wanbeheer van EU-middelen meer dan tien jaar teruggaat. De auteurs beschrijven
de Hongaarse corruptie als "besmet water dat door loden leidingen stroomt". "De levering van dit water voor menselijke consumptie moet worden opgeschort totdat de giftige
loden leidingen zijn vervangen," schreven zij.

Bron:  POLITICO, EC, wiadomosci.onet.pl    język po Polsku