Algemene Polen informatie - Forum over Polen - Webcams Polen

De Poolse taal – korte zinnen 2

Korte zinnen 2:

NL. = Nederlands     PL. = Po Polsku    Fo. = Fonetisch

Bestellen:

NL. Ik ben erg hongerig. Ania ben jij ook hongerig? Ja, wij beiden hebben honger, we gaan ontbijten.
PL. Jestem bardzo głodny. Aniu, czy ty tez jesteś głodna? Tak, oboje jesteśmy głodni, idziemy na śniadanie!
Fo. Jestem bardzo gwodni. Anjoe, tsi ti tesh jestesj gwodna? Tak oboje jestesjmi gwodnie, iedzjemi na sjnjadanje!

NL. Kelner komt u? Wij willen alstublieft de kaarten. Ik luister Mevrouw! Alstublieft Roerei, kadetjes met kaas en koffie met room.
PL. Idzie kelner? Prosimy kartę. Proszę słucham panią. Proszę jajecznicę, bułkę z serem i kawę ze śmietaną.
Fo. Iedżje kelner? Prosjew swucham panjow. Prosjew jajetshnietsew, boewkew z serem ie kawew ze sjmjetanow.

NL. En voor Mijnheer? Alstublieft belegde broodjes met vlees en ei, ’n halve maanbroodje met boter en cacao.
PL. A dla Pana? Proszę kanapkę z mięsem i jajkiem, rogalik z masłem i kakao.
Fo. A dla Pana? Prosjew kanapkew z mjensem i jajkjem, rogaliek z maswem ie kakao.

NL. Alstublieft middageten. Is er soep? Ja, er is groentensoep, paddestoelensoep, rode bietensoep en boullion.
PL. Proszę obiad. Czy jest zupa? Tak, jest zupa jarzynowa, grzybowa, czerwony barszcz i rosół.
Fo. Prosjew objad. Tsi jest zoepa? Tak, jest zoepa jażinova, gżibova, tshervoni barshtsh ie rosoew.

NL. Alstublieft groentesoep, en ten tweede? Is er vis? Ja, we hebben vis, kuiken, stoofpot, pasteitjes en koolrolletjes.
PL. Proszę zupa jarzynowa. A na drugi danie? Czy jest ryba? Tak, mamy rybę, kurczaka, bigos, pierogi i gołąbki.
Fo. Prosjew zoepa jażinova. A na droegi danje? Tsi jest riba? Tal mami ribew, koertshaka, biegos, pjerogie ie gowombkie.

NL. Vis alstublieft. Wat voor desert? Kompôt en ijs. Smakelijk eten. Dank U.
PL. Proszę rybę. Co na deser? Kompot i lody. Smacznego. Dziękuję.
Fo. Prosjew rybę, Tso na deser? Kompot ie lodi. Smatshnego. Dzjenkoejew.

NL. Wat wil mijnheer bestellen? Ik wil alstublieft nog een zuren meelsoep met worst en één bier.
PL. Co Pan jeszcze zamówia? Proszę jeszcze zurek z kiełbasę i jedno piwo.
Fo. Tso Pan jeshtshe zamoewja? Prosjew jeshtshe zoerek ze kjewbasow ie jedno pievo.

NL. Alstublieft twee pasteitjes en mineraalwater. Twee glazen? Ja, alstublieft.
PL. Proszę dwa razy pierogi i wodę mineralną. Dwie szklanki? Tak Proszę.
Fo. Prosjew dva razi pjerogie ie vodew mineralnow. Dvje shklankie? Tak Prosjew.

In de klas:

Dit is een stuk tekst uit de vijfde les, waar aardig wat woorden om te leren in voorkomen.
Lees svp aandachtig, het is niet moeilijk.

NL. Vandaag hebben wij de vijfde les, wij zitten nu in de klas. Ieder zit op ’n stoel.
PL. Dzisiaj mamy lekcję piątą, siedzimy teraz w klasie, każdy siedzi na krzesłe.
Fo. Dziesjaj mami lektsjow pjontow, sjedzjiemi teraz v klasje, każdi sjedzjie na ksheswe.

NL. De stoelen zijn niet erg comfortabel, ze zijn hard. Iedere tafel heeft ’n schrift en ’n boek.
PL. Krzesła nie są bardzo wygodne, one są twarde. Każdy stół ma zeszyt i ksiązkę.
Fo. ksheswa nje sow bardzo vigodne, one sow tvarde. Każdi stoew ma zeshit ie ksjonshkow.

NL. De boeken voor het leren van de Poolse taal zijn niet altijd nodig, omdat de onderwijzeres zelf teksten schrijft, die ze meebrengt op de les.
PL. Ksiąki do nauki języka Polskiego nie zawsze są nam potrzebne, poniewaz naulczycielka sama pisze teksty, które przynosi na lekcje.
Fo. Ksiązkie do naukie jenzika Polskjego nje zafshe sow popotshebne, ponjewash naultshitsjelka sama pieshe teksti, ktoere pshinosie na lektsje.

NL. Op de tafel bevinden zich ook woordenboeken Pools – Hollands ieder moet een woordenboek hebben.
PL. Na stół znajdują się słowniki Polsko – Holenderskie. Każdy musi mieć słownik.
Fo. Na stoew znajdoejow sjew swovniekie Polsko – Holenderskje. Każdi moesie mjets swovniekie.

NL. Allen moeten papier hebben om te schrijven.
PL. Wszyscy muszą tez mieć papier do pisania.
Fo. Fshistsi moeshow tesh mjets papjer do piesanja.

NL. De onderwijzeres spreekt langzaam. Zij spreek erg langzaam omdat wij nog niet alle woorden en uitdrukkingen begrijpen.
PL. Nauczycielka mówi powoli. Ona mówi bardzo powoli poniewaz my nie rozumiemy jeszcze wszystkich słów.
Fo. Naultshitsjelka moevi povolie. Ona moewie bardzo povolie ponjevash mi nje rozoemjemi jeshtshe fshistkiech swoev.

NL. Allen moeten goed luisteren wat de onderwijzeres zegt.
PL. Państwo muszą dobrze słuchać co mówi Nauczycielka.
Fo. Panjstvo mushow dobshe swoechats co moevie Naultshitsjelka.

NL. Is Pools een moeilijke taal? Natuurlijk niet.
PL. Jest Polski trudnym językiem? Oczywiscie ze nie.
Fo. Jest Polskie troednim jenzikjem? Otshiviesjtsje she nje.

NL. Hij is gemakkelijk onder voorwaarde, dat ieder goed leert, nieuwe woorden en zinnen probeert en alle oude en nieuwe woorden vaak repeteren.
PL. On jest łatwy pod warunkiem, ze każdy uczy się nowych słów i zdań i próbuje wszystkie stary i nowe słowa często powtarzować.
Fo. On jest watvi pod varoenkjem, she Każdi utshi sjew novich swoev ie zdanj ie proeboeje fshistkje stari i nove swova tshensto povtarzovats.

NL. Wij leren volgens ’n methode in enkele weken al met elkaar een beetje Pools te spreken.
PL. Ucząc się według metody po kilku tygodniach umiemy juz mówić ze sobą trochę po Polsku.
Fo. Utshonts sjew vedwoeg metodi po kielkoe tigodnjach umjemi joesh moeviets she sobow trochew Po polskoe.

NL. Wat vindt jij, begrijpt die mijnheer / die mevrouw de Poolse taal?
PL. Jak uwazasz, Czy ten pan/ta pani rozumie po Polsku?
Fo. Jak uvasash, Tsi ten pan/ta panie rozoemje po Polsku?

NL. Ik weet het niet, ik zal het hem vragen. Nou vraag maar, nee jij vraagt, ik ben bang, ik schaam me.
PL. Nie wiem, trzeba go/ją zapytać. No, to zapytaj. Nie, ty zapytasz, Ja się boję wstydzę.
Fo. Nje vjem, tsheba go/jow zapitats, No, to zapitaj. Nje ti zapitash, Ja sjew bojew fstidshew.

NL. Ik ben nieuwsgierig, zijn die mensen Engelsen? Laten we het hun vragen.
PL. Jestem ciekawy, czy ci państwo są Anglikami? Trzeba ich zapytać.
Fo. Jestem tsjekavi, tsi tsie Panjstvo sow Angliekamie? Tsheba iech zapitats.

Geachte lezer,

Dit is voorlopig even het laatste. Nieuw teksten worden uitgewerkt en wanneer volledig zullen ze geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,
Polenforum

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in Your live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polenforum.nl